Ons Kantoor
Franziskanerstraße 10, 80331 Munich, Germany
Email Ons
[email protected]
Bel Ons
+49 89 728856189

Voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden ('Voorwaarden') aandachtig door voordat u de Kaki-Info-website (de 'Service') gebruikt door Kaki-Info ('ons', 'wij' of 'onze') gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen krijgen tot of gebruik willen maken van de Service.

Inhoud

Met onze Service kunt u bladeren door en toegang krijgen tot informatie over beroemdheden en hun biografieën. De inhoud van onze Service wordt alleen verstrekt voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of snellere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze Service is op eigen risico.

We behouden ons het recht voor om inhoud van onze Service op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bij te werken of te verwijderen.

Intellectueel eigendom

De Service en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Kaki-Info en haar licentiegevers. De Service wordt beschermd door copyright, handelsmerk en andere wetten van zowel Duitsland als het buitenland.

Onze handelsmerken en huisstijl mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaki-Info.

Koppelingen naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of worden beheerd door Kaki-Info.

Kaki-Info heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en stemt ermee in dat Kaki-Info niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten van derden.

Beëindiging

We kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het schenden van de Voorwaarden.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zullen Kaki-Info, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, gegevens-, , goodwill of andere immateriële verliezen als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Service; (iii) alle inhoud verkregen van de Service; of (iv) ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van uw uitzendingen of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), of enige andere juridische theorie, ongeacht of we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als blijkt dat een hierin uiteengezette remedie zijn essentiële doel niet heeft bereikt.

Vrijwaring

U stemt ermee in om Kaki-Info en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en licentiegevers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke honoraria van advocaten) die voortkomen uit uw gebruik van of toegang tot de Service, uw schending van deze Voorwaarden of uw schending van rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot enig intellectueel eigendomsrecht of privacyrecht.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Duitsland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons falen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben met betrekking tot de Service.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we dit ten minste 30 dagen van tevoren melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer bevoegd om de Dienst te gebruiken.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via [email protected].

Over Mij

Sophie Müller

Ontmoet Sophie Müller, Een Gepassioneerde Fan Van Televisieshow, Roddel Over Beroemdheden En Sport.

Lees Verder